மூடவும்

தேர்தல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் 2024

தேதி :29-11-2023

S.No No. and Name of Assembly Constituency  Form 9  Form 10  Form 11  Form 11A Form 11B
1 040-காட்பாடி Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 043-வேலூர் Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 044-அணைக்கட்டு Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 045-கீழ்வைத்தினான்குப்பம் (தனி) Form-9 Form-10 Form-11 Form-11A Form-11B
5 046-குடியாத்தம் (தனி) Form-9 Form-10 Form-11 Form-11A Form-11B

தேதி : முதல் 21-11-2023 வரை 28-11-2023

S.No No. and Name of Assembly Constituency  Form 9  Form 10  Form 11  Form 11A Form 11B
1 040-காட்பாடி Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 043-வேலூர் Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 044-அணைக்கட்டு Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 045-கீழ்வைத்தினான்குப்பம் (தனி) Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 046-குடியாத்தம் (தனி) Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B

தேதி : முதல் 17-11-2023 வரை 20-11-2023

S.No No. and Name of Assembly Constituency  Form 9  Form 10  Form 11  Form 11A Form 11B
1 040-காட்பாடி Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 043-வேலூர் Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 044-அணைக்கட்டு Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 045-கீழ்வைத்தினான்குப்பம் (தனி) Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 046-குடியாத்தம் (தனி) Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B

தேதி : முதல் 14-11-2023 வரை 16-11-2023

S.No No. and Name of Assembly Constituency  Form 9  Form 10  Form 11  Form 11A Form 11B
1 040-காட்பாடி Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 043-வேலூர் Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 044-அணைக்கட்டு Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 045-கீழ்வைத்தினான்குப்பம் (தனி) Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 046-குடியாத்தம் (தனி) Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B

தேதி : முதல் 07-11-2023 வரை 14-11-2023

S.No No. and Name of Assembly Constituency  Form 9  Form 10  Form 11  Form 11A Form 11B
1 040-காட்பாடி Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 043-வேலூர் Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 044-அணைக்கட்டு Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 045-கீழ்வைத்தினான்குப்பம் (தனி) Form-9 Form-10 Form-11 Form-11A Form-11B
5 046-குடியாத்தம் (தனி) Form-9 Form-10 Form-11 Form-11A Form-11B

தேதி : முதல் 27-10-2023 வரை 06-11-2023

S.No No. and Name of Assembly Constituency  Form 9  Form 10  Form 11  Form 11A Form 11B
1 040-காட்பாடி Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 043-வேலூர் Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 044-அணைக்கட்டு Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 045-கீழ்வைத்தினான்குப்பம் (தனி) Form 9 Form10 Form11 Form 11A Form 11B
5 046-குடியாத்தம் (தனி) Form 9 Form10 Form11 Form 11A Form 11B