மூடவும்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்

பாராளுமன்றத் தொகுதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் கட்சியின் பெயர்
07.அரக்கோணம் திரு. G.அரி அ.இ.அ.தி.மு.க
08.வேலூர் திரு. B.செங்குட்டுவன் அ.இ.அ.தி.மு.க
11.திருவண்ணாமலை திருமதி. S.வனரோஜா அ.இ.அ.தி.மு.க