மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள்