மூடவும்

வாக்காளர் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்திற்கான கால அட்டவணை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் வெளியிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/10/2020
District Collector Released Time Schedule for Special Summary Revision 16-10-2020