மூடவும்

வி.ஐ.டி. பல்கலைக்கழகத்தில் இந்திய பொருளாதார சங்கத்தின் 101 ஆம் ஆண்டு நிறைவு கருத்தரங்கு மேதகு தமிழக ஆளுநர் துவங்கி வைத்தார் 27/12/2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/12/2018
Indian Economic Association's Workshop inaugurated by Honourable Governor of Tamil Nadu 27/12/2018