மூடவும்

அரசினர் பாதுகாப்பு இடத்திற்கு முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் 4 பணி இடங்களை நிரப்ப தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

அரசினர் பாதுகாப்பு இடத்திற்கு முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் 4 பணி இடங்களை நிரப்ப தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
அரசினர் பாதுகாப்பு இடத்திற்கு முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் 4 பணி இடங்களை நிரப்ப தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

அரசினர் பாதுகாப்பு இடத்திற்கு முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் 4 பணி இடங்களை நிரப்ப தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

10/03/2023 31/03/2023 பார்க்க (2 MB) Application form (2 MB)