மூடவும்

சமூகநல துறையின் கீழ் இயங்கும் குழந்தைகள் நலகுழுமத்திற்கு உதவியாளர் கலந்த கணினி இயக்குபவர் பதவிக்கு முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதியம் அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

சமூகநல துறையின் கீழ் இயங்கும் குழந்தைகள் நலகுழுமத்திற்கு உதவியாளர் கலந்த கணினி இயக்குபவர் பதவிக்கு முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதியம் அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
சமூகநல துறையின் கீழ் இயங்கும் குழந்தைகள் நலகுழுமத்திற்கு உதவியாளர் கலந்த கணினி இயக்குபவர் பதவிக்கு முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதியம் அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

சமூகநல துறையின் கீழ் இயங்கும் குழந்தைகள் நலகுழுமத்திற்கு உதவியாளர் கலந்த கணினி இயக்குபவர் பதவிக்கு முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதியம் அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

14/09/2023 05/10/2023 பார்க்க (130 KB) Application (340 KB)