மூடவும்

மருத்துவமனைகள்

அரசு மருத்துவமனை,நாட்றம்பள்ளி

அரசு மருத்துவமனை, நாட்றம்பள்ளி அஞ்சல் குறியீடு:635852

மின்னஞ்சல் : tnhspnatrampalli[at]gmail[dot]com
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,வேலூர்

அரசு மருத்துவமனை, வேலூர் அஞ்சல் குறியீடு:632001

மின்னஞ்சல் : velloregh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0416-2221973
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை

அரசுமருத்துவமனை, பேர்ணம்பெட்டு

அரசுமருத்துவமனை, பேர்ணம்பெட்டு அஞ்சல் குறியீடு:635810

மின்னஞ்சல் : tnhsppernambut[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04171-233388
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை