மூடவும்

அரசு மருத்துவமனை,நாட்றம்பள்ளி

அரசு மருத்துவமனை, நாட்றம்பள்ளி அஞ்சல் குறியீடு:635852

மின்னஞ்சல் : tnhspnatrampalli[at]gmail[dot]com
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை