மூடவும்

உரிமைகோரல்கள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் 2023

 

S.No No. and Name of Assembly Constituency  Form 9  Form 10  Form 11  Form 11A Form 11B
1 040-காட்பாடி Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 043-வேலூர் Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 044-அணைக்கட்டு Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 045-கீழ்வைத்தினான்குப்பம் (தனி) Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 046-குடியாத்தம் (தனி) Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B