மூடவும்

காய்கறி வண்டிகள் விவரங்கள் – உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வாரியாக

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விவரங்கள்
வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 1 பார்க்க (6.95 MB)
வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 2 பார்க்க (4.32MB)
வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 3 பார்க்க (2.8MB)
வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 4 பார்க்க (5.5MB)
ஒடுக்கத்தூர் பேரூராட்சி பார்க்க (8.2MB)
பள்ளிகொண்டா பேரூராட்சி பார்க்க (2MB)
பென்னாத்தூர் பேரூராட்சி பார்க்க (900KB)
திருவலம் பேரூராட்சி பார்க்க (980KB)
குடியாத்தம் நகராட்சி பார்க்க (2.2MB)
பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி பார்க்க (8.3MB)
அணைக்கட்டு ஊராட்சி ஒன்றியம் பார்க்க (9.0MB)
குடியாத்தம் ஊராட்சி ஒன்றியம் பார்க்க (4.1MB)
கணியம்பாடி ஊராட்சி ஒன்றியம் பார்க்க (5.5MB)
காட்பாடி ஊராட்சி ஒன்றியம் பார்க்க (3MB)
கே வீ குப்பம் ஊராட்சி ஒன்றியம் பார்க்க (4.6MB)
பேர்ணாம்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றியம் பார்க்க (1MB)
வேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் பார்க்க (2MB)