மூடவும்

தேர்தல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் 2021

தேதி : முதல் 16-11-2020 வரை 11-12-2020

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1 040-காட்பாடி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
2 043-வேலூர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
3 044-அணைக்கட்டு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
4 045-கீழ்வைத்தினான்குப்பம் (தனி) படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
5 046-குடியாத்தம் (தனி) படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A

 

தேதி : முதல் 01-11-2021 வரை 06-12-2021

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1 040-காட்பாடி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
2 043-வேலூர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
3 044-அணைக்கட்டு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
4 045-கீழ்வைத்தினான்குப்பம் (தனி) படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
5 046-குடியாத்தம் (தனி) படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A