மூடவும்

நீர்நிலைகள்

நீர்நிலைகள்
வ.எண் மாவட்டம்/வட்டம் இணைப்பு
1 வேலூர் மாவட்டம் சொடுக்குக (PDF 2.5 MB)
2 வேலூர் வட்டம் சொடுக்குக (PDF 3.5 MB)
3 காட்பாடி வட்டம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
4 அணைக்கட்டு வட்டம் சொடுக்குக (PDF 1.6 MB)
5 குடியாத்தம் வட்டம் சொடுக்குக (PDF 1.5 MB)
6 பேர்ணாம்பட்டு வட்டம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
7 கீ. வ. குப்பம் வட்டம் சொடுக்குக (PDF 1.9 MB)