மூடவும்

பேரூராட்சிகள்

பேரூராட்சிகள்(16):
வ.எண் பெயர்
1 சோளிங்கர்
2 காவேரிபாக்கம்
3 திமிரி
4 கலவை
5 நெமிலி
6 பள்ளிகொண்டா
7 ஆலங்காயம்
8 நாட்றாம்பள்ளி
9 தக்கோலம்
10 பனப்பாக்கம்
11 விளாப்பாக்கம்
12 அம்மூர்
13 திருவலம்
14 பென்னாத்தூர்
15 ஒடுகத்தூர்
16 உதயேந்திரம்