மூடவும்

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை (DRDA)

ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் தற்போதைய திட்ட விவரங்கள்

 

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் – 2023-24

 

87 கோடி மதிப்பீட்டில் 92 சமையலறைக் கூடம் பணிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட விவரம்

சமையலறைக் கூடம் நிர்வாக அனுமதி (Ref:A3/4566/2022, Dated : 17.03.2023)

சமையலறைக் கூடம் நிர்வாக அனுமதி(Ref:A3/4566/2022, Dated : 21.04.2023)