மூடவும்

மாவட்ட வரைபடம்

மாவட்ட வரைபடம்

வரைபடம் பதிவிறக்கம்/பார்க்க
மாவட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 1 MB)

வருவாய் கோட்ட வரைபடங்கள்

வரைபடம் பதிவிறக்கம்/பார்க்க
வேலூர் வருவாய் கோட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 400 KB)
குடியாத்தம் வருவாய் கோட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 250 KB)

வருவாய் வட்ட வரைபடங்கள்

வரைபடம் பதிவிறக்கம்/பார்க்க
வேலூர் வருவாய் வட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 250KB)
காட்பாடி வருவாய் வட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 180KB)
அணைக்கட்டு வருவாய் வட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 250KB)
குடியாத்தம் வருவாய் வட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 200KB)
பேர்ணாம்பட்டு வருவாய் வட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 150KB)
கே.வீ .குப்பம் வருவாய் வட்ட வரைபடம் சொடுக்குக(PDF 160KB)

Block Map

வரைபடம் பதிவிறக்கம்/பார்க்க
Block Map சொடுக்குக(PDF 700KB)

Vellore_Map_English