ஊடக வெளியீடுகள்

Election Work

தேர்தல் வேலை ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/03/2019 மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேர்தல் நிலை கண்காணிப்புக் குழு விவரப் பட்டியல் 13/03/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/03/2019

தேர்தல் நிலை கண்காணிப்புக் குழு விவரப் பட்டியல்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேர்தல் பறக்கும் படை விவரப் பட்டியல் 13/03/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/03/2019

தேர்தல் பறக்கும் படை விவரப் பட்டியல்

மேலும் பல
Model Code of Conduct Meeting with Political Parties

தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய பாராளுமன்ற தேர்தல் நடத்தை விதிகள் குறித்த கூட்டம் 11/03/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/03/2019

தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய பாராளுமன்ற தேர்தல் நடத்தை விதிகள் குறித்த கூட்டம் 11/03/2019

மேலும் பல