மூடவும்

மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கருப்பு மற்றும் வண்ண கிரானைட் , புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை

மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கருப்பு மற்றும் வண்ண கிரானைட் , புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கருப்பு மற்றும் வண்ண கிரானைட் , புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 11/06/2019 பார்க்க (2 MB)