மூடவும்

அரிஞ்சய சோழீஸ்வரம், மேல்பாடி

பக்கத் தோற்றம், அரிஞ்சய சோழீஸ்வரம், மேல்பாடி
பக்கத் தோற்றம்
View Image பக்கத் தோற்றம், அரிஞ்சய சோழீஸ்வரம், மேல்பாடி பக்கத் தோற்றம்
அரிஞ்சய சோழீஸ்வரர், அரிஞ்சய சோழீஸ்வரம், மேல்பாடி
View Image அரிஞ்சய சோழீஸ்வரர், அரிஞ்சய சோழீஸ்வரம், மேல்பாடி
உள் சுற்றில் அமைந்த சிலை, அரிஞ்சய சோழீஸ்வரம், மேல்பாடி
View Image உள் சுற்றில் அமைந்த சிலை, அரிஞ்சய சோழீஸ்வரம், மேல்பாடி