மூடவும்

ரெங்கநாதர் ஆலயம், எருக்கம்பட்டு

முழு தோற்றம், ரெங்கநாதர் கோவில், எருக்கம்பட்டு
View Image முழு தோற்றம், ரெங்கநாதர் கோவில், எருக்கம்பட்டு
உள்புற தோற்றம், ரெங்கநாதர் கோவில், எருக்கம்பட்டு
View Image உள்புற தோற்றம், ரெங்கநாதர் கோவில், எருக்கம்பட்டு
பின்புற தோற்றம், ரெங்கநாதர் கோவில், எருக்கம்பட்டு
View Image பின்புற தோற்றம், ரெங்கநாதர் கோவில், எருக்கம்பட்டு
உள்புற தோற்றம்  - கோயில் கோபுரம், ரெங்கநாதர் கோவில், எருக்கம்பட்டு
View Image உள்புற தோற்றம் - கோயில் கோபுரம், ரெங்கநாதர் கோவில், எருக்கம்பட்டு
துவாரபாலகர் , ரெங்கநாதர் கோவில், எருக்கம்பட்டு
View Image துவாரபாலகர் , ரெங்கநாதர் கோவில், எருக்கம்பட்டு