மூடவும்

சுகாதார மற்றும் ஆரோக்கிய மையம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மருத்துவ அலுவலர் ,சுகாதார ஆய்வாளர் மற்றும் துணை ஊழியர் ஆகிய பதவிகளை ஒப்பந்த அடிப்படியில் நிரப்புதல் – அறிவிப்பு – மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம், வேலூர் மாவட்டம்

சுகாதார மற்றும் ஆரோக்கிய மையம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மருத்துவ அலுவலர் ,சுகாதார ஆய்வாளர் மற்றும் துணை ஊழியர் ஆகிய பதவிகளை ஒப்பந்த அடிப்படியில் நிரப்புதல் – அறிவிப்பு – மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம், வேலூர் மாவட்டம்
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
சுகாதார மற்றும் ஆரோக்கிய மையம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மருத்துவ அலுவலர் ,சுகாதார ஆய்வாளர் மற்றும் துணை ஊழியர் ஆகிய பதவிகளை ஒப்பந்த அடிப்படியில் நிரப்புதல் – அறிவிப்பு – மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம், வேலூர் மாவட்டம்

சுகாதார மற்றும் ஆரோக்கிய மையம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மருத்துவ அலுவலர் ,சுகாதார ஆய்வாளர் மற்றும் துணை ஊழியர் ஆகிய பதவிகளை ஒப்பந்த அடிப்படியில் நிரப்புதல் – அறிவிப்பு – மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம், வேலூர் மாவட்டம்

07/02/2023 20/02/2023 பார்க்க (350 KB) Medical Officer (338 KB) Health Inspector (338 KB) Supporting Staff (331 KB)