மூடவும்

தமிழ்நாடு கட்டிட உரிமையாளர்கள் மற்றும் வாடகைதாரர்களின் உரிமைகள் ஒழுங்குமுறை மற்றும் பொறுப்படைவுகள் சட்டம் 2017 (தமிழ்நாடு சட்டம் 42/2017) பிரிவு 38 – ன் கீழ் வேலூர் மாவட்டத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள குடிக்கூலி அதிகாரிகளின் விவரம்.

தமிழ்நாடு கட்டிட உரிமையாளர்கள் மற்றும் வாடகைதாரர்களின் உரிமைகள் ஒழுங்குமுறை மற்றும் பொறுப்படைவுகள் சட்டம் 2017 (தமிழ்நாடு சட்டம் 42/2017) பிரிவு 38 – ன் கீழ் வேலூர் மாவட்டத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள குடிக்கூலி அதிகாரிகளின் விவரம்.
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
தமிழ்நாடு கட்டிட உரிமையாளர்கள் மற்றும் வாடகைதாரர்களின் உரிமைகள் ஒழுங்குமுறை மற்றும் பொறுப்படைவுகள் சட்டம் 2017 (தமிழ்நாடு சட்டம் 42/2017) பிரிவு 38 – ன் கீழ் வேலூர் மாவட்டத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள குடிக்கூலி அதிகாரிகளின் விவரம். 22/02/2019 01/06/2019 பார்க்க (300 KB)