மூடவும்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 4ம் கட்டம் 2023-2024 பொன்னை ஆறு உபவாடிநிலை பகுதி – செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருள் கொள்முதல்

பசுந்தாள் உர விதைகள் ,நெல் மற்றும் பயறு விதைகள் (உளுந்து) கொள்முதல்

18/10/2023 06/11/2023 பார்க்க (6 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 4ம் கட்டம் 2023-2024 பொன்னை ஆறு உபவாடிநிலை பகுதி – செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருள் கொள்முதல்

ஜிங்க் சல்பேட் மற்றும் ஜிப்சம் கொள்முதல்

18/10/2023 06/11/2023 பார்க்க (4 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 4ம் கட்டம் 2023-2024 பொன்னை ஆறு உபவாடிநிலை பகுதி – செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருள் கொள்முதல்

உயிர் கட்டுபாட்டு  காரணிகள் மற்றும் வேம்பு சார்ந்த உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் கொள்முதல்

18/10/2023 06/11/2023 பார்க்க (4 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 4ம் கட்டம் 2023-2024 பொன்னை ஆறு உபவாடிநிலை பகுதி – செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருள் கொள்முதல்

நுண்ணூட்டகலவை மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்

18/10/2023 06/11/2023 பார்க்க (4 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 4ம் கட்டம் 2022-23 அகரம் ஆறு உபவடிநில பகுதி – செயல் விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

பசுந்தாள் உரவிதைகள் ,நெல் மற்றும் பயறு விதைகள் (உளுந்து) கொள்முதல்

19/12/2022 05/01/2023 பார்க்க (1 MB) Procurement of SEEDS TNAIMP PHASE IV PONNAI VELLORE DIST (4 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 4ம் கட்டம் 2022-23 அகரம் ஆறு உபவடிநில பகுதி – செயல் விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

ஜிங்க் சல்பேட்,ஜிப்சம்,நுண்ணொட்டக்கலவை,உயிர் உரங்கள், உயிர் கட்டுபாட்டு காரணிகள் மற்றும் வேம்பு சார்ந்த உயிர் பூச்சி கொள்ளிகள் கொள்முதல்

19/12/2022 05/01/2023 பார்க்க (1 MB) Procurement of goods (Zinc sulphate)-TNIAMP PHASE IV PONNAI SUBBASIN VELLORE DIST (4 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 2ம் கட்டம் 2021-22 அகரம் ஆறு உபவடிநில பகுதி – செயல் விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

பயறுவிதைகள் (கொள்ளு) கொள்முதல்

18/08/2021 03/09/2021 பார்க்க (705 KB) TNIAMP RFQ PULSES SEED 2021-22 (5 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 2ம் கட்டம் 2021-22 அகரம் ஆறு உபவடிநில பகுதி – செயல் விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

உயிர் கட்டுபாட்டு காரணிகள் மற்றும் வேம்பு சார்ந்த உயிர் பூச்சி கொள்ளிகள் கொள்முதல்

18/08/2021 03/09/2021 பார்க்க (705 KB) TNIAMP RFQ BCA 2021-22 (5 MB)
உலக வங்கி நீர் வள நில வள திட்டம் 2020-2021- வேளாண் இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

உலக வங்கி நீர் வள நில வள திட்டம் 2020-2021- வேளாண் இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

25/09/2020 12/10/2020 பார்க்க (319 KB) VELLORE DIST – TNIAMP PHASE II – 2020-21- RFQ – BIO FERTILIZER (4 MB) VELLORE DIST – TNIAMP PHASE II – 2020-21- RFQ – VERMI UNITS (4 MB) VELLORE DIST – TNIAMP PHASE II – 2020-21 – RFQ SEEDS (4 MB) VELLORE DIST – TNIAMP PHASE II – 2020-21- RFQ – ZINC SULPHATE (4 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள மேம்பாட்டுத்திட்டம் – செயல்விளக்கத்திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருட்கள் கொள்முதல் 04/06/2020 19/06/2020 பார்க்க (2 MB)