மூடவும்

ஆக்ஸிலியம் கல்லூரி (தன்னாட்சி)

காந்தி நகர் ,காட்பாடி வேலூர் - 632 006.

மின்னஞ்சல் : auxiliumcollege9[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0416-2241774